010-68421378
sales@cogitosoft.com
产品分类

Controls for Visual C++ MFC

Controls for Visual C++ MFC为Windows开发人员提供了经过彻底设计和测试的几个即用型组件。

特性概述

Visual C ++的CodeJock控件MFC提供了几个选项,包括按钮,组合框,公共对话框,进度条,编辑控件,警告弹出窗口,主题滚动条,选项卡控件,Shell控件,XAML标记支持,任务栏管理器和更多!

控件包含在Toolkit Pro中用于Visual C ++ MFC评估。

按钮

 • 拾色器

 • 主题

组合框

 • 自动完成

 • 字体选择

 • 主题

对话框

 • 每日提示

 • 浏览目录

 • 可调整大小的布局管理器

 • MDI窗口列表管理器

 • 搜索选项

 • 颜色选择

编辑

 • 浏览编辑

 • 十六进制编辑

 • 屏蔽编辑

 • 编辑列表框

 • 编辑控制主题

进度条

 • 主题进度条

信使风格弹出

 • 主题支持

 • 动画类型

 • 透明度和超链接

 • 动画延迟和速度

任务对话框

 • Windows样式任务对话框

滚动条

 • 主题滚动条

标签控制

 • Excel样式

 • MDI窗口

 • MDI选项卡视图

 • 增强的标签控制

 • 标签控制主题

标签云

 • 标签云

画画

 • 无闪烁绘图/动画

Windows Shell

 • 资源管理器列表和树

 • 托盘图标

标记支持

 • XAML标记支持

任务栏管理器

 • 任务栏管理员控制

其他控件

 • 检查列表框

 • 多选树控制

 • 列表控制

 • 提示窗口

 • 标题

 • 超链接控制

 • 分流器窗口

 • 窗口位置

 • 注册管理器

 • 字幕Bar

支持的环境

Visual Studio 2015(MFC 14.0)

Visual Studio 2013(MFC 12.0)

Visual Studio 2012(MFC 11.0)

Visual Studio 2010(MFC 10.0)

Visual Studio 2008(MFC 9.0)

Visual Studio 2005(MFC 8.0)

Visual Studio 2003(MFC 7.1)

Visual Studio 2002(MFC 7.0)

Visual Studio 6.0

操作系统

Windows 10(x32,x64)

Windows 8(x32,x64)

Windows 8(x32,x64)

Windows 7(x32,x64)

Windows Vista(x32,x64)

Windows XP(x32,x64)

Windows Server 2012 R2(x64)

Windows Server 2012(x64)

Windows Server 2008 R2(x64)

Windows Server 2008(x32,x64)

Windows Server 2003(x32,x64)

Windows 2000

Windows Me

Windows 98SE

Windows 98

Windows NT 4.0

Windows 95

最低要求

Visual C ++ 6.0

Windows 95或NT 4.0

 

 

快速导航

                               

 京公网安备 11010802021106号 | 京ICP证09015132号 | 网络文化经营许可证京网文[2017]4225-497号 | 违法和不良信息举报电话:4006561155

                                   © Copyright 2000-2020 北京哲想软件有限公司版权所有 | 地址:北京市海淀区西三环北路50号豪柏大厦C2座11层1105室

                         北京哲想软件集团旗下网站:哲想软件 | 哲想动画

                            华滋生物